Notícies

 

La conselleria de Salut i Consum del GOIB publica dues convocatòries per a la presentació de projectes.

Subvencions i aportacions econòmiques per dur a terme activitats en matèria de salut pública per a l’any 2023 que contempla diferents eixos temàtics com ara la prevenció de la infecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual, ajudes per a associacions de pacients o projectes de prevenció i reducció de danys de consum de drogues associades a relacions sexuals, entre d’altres

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació (11 de maig de 2023) de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Podeu accedir a la informació a:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5224620/

Convocatòria anual de centres educatius promotors de la salut per al curs 2023/24

Aquest programa consisteix a treballar els principals eixos temàtics relacionats amb la promoció de la salut i el benestar, des d’una perspectiva holística, i preveure les actuacions en les àrees d’intervenció pedagògica i de gestió del centre educatiu:

– Els principals eixos temàtics són: alimentació saludable i vida activa, benestar i salut emocional, educació afectiva i sexual, prevenció de les addicions i seguretat i prevenció de riscs.

– Les àrees d’intervenció són: projecte educatiu de centre (PEC), entorn físic del centre, entorn social del centre, competències individuals i col·lectives per a la salut, i les competències per a l’acció, vincles amb la comunitat i relació amb els serveis de salut del municipi.

Cada centre educatiu pot presentar una única sol·licitud de participació i ha de ser emplenada per la direcció del centre a la seu electrònica (https://www.caib.es/seucaib) de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els procediments telemàtics de sol·licitud romandran disponibles del 2 al 31 de maig de 2023 per a la presentació de sol·licituds. Podeu accedir a la informació a:

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5677778&coduo=1725&lang=ca