Política de protecció de dades de caràcter personal

 L’Ajuntament de Palma posa en coneixement dels usuaris d’aquest web que pot crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin facilitades com a conseqüència de la seva utilització i complint estrictament el que preceptua la legislació en matèria de protecció de dades.

Els usuaris garanteixen la veracitat i l’autenticitat de les informacions i les dades que comuniquen en virtut de la utilització d’aquest web. En aquest sentit, és obligació dels usuaris mantenir actualitzades les informacions i les dades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i les dades manifestades així com els perjudicis que aquesta informació pugui causar són responsabilitat dels usuaris.

En compliment de la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal seran recopilades i arxivades en un fitxer de dades el responsable del qual és el Departament d’Informàtica de l’Ajuntament de Palma.

Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. Aquests drets s’han d’exercir mitjançant comunicació escrita dirigida als Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Palma. L’exercici d’aquests drets no afecta de cap manera l’accés al web ni, si s’escau, la condició d’abonat de l’usuari.

Les dades registrades es poden utilitzar amb la finalitat d’efectuar estadístiques, trametre informació científica, gestionar incidències o realitzar estudis de mercat, a més de per a les finalitats per a les quals s’hagin demanat expressament.

Si s’escau, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris es poden comunicar a un tercer només per a complir les finalitats assenyalades anteriorment, ajustant-se al que estableixen els articles 11 i 21 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. En tot cas, s’ha de demanar el consentiment dels interessats quan aquest sigui necessari.

En facilitar les dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Palma els usuaris declaren acceptar-ne plenament i sense reserves el tractament per part de l’Ajuntament de Palma.

L’Ajuntament de Palma es compromet a complir l’obligació de guardar secret respecte de les dades de caràcter personal objecte de tractament i declara la seva intenció de posar en pràctica les mesurades d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, tan si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural.